Có được học lại nếu sau khoá học kiến thức vẫn chưa vững không?

Nếu sau khi hoàn thành khoá học mà học viên vẫn còn chưa vững về kiến thức thì học viên có thể đăng ký học lại những buổi cần cũng cố kiến thức với học vụ tại trung tâm.

  1. Học viên được đăng ký học lại không quá 30% số lượng buổi học trong khoá học.
  2. Nếu học viên muốn học lại toàn bộ khoá học thì sẽ hoàn thành bổ sung 50% học phí của khoá học (Click xem thêm quy định bảo lưu khoá học)

Điều kiện áp dụng:

– Học viên cần hoàn thành khoá học. (Click xem thêm quy định hoàn thành khoá học và cấp chứng chỉ)

Khóa học Photoshop thực chiến - Miễn phí 100%Đăng ký học
+ +

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn